Ouderbijdrage

Wat betreft de bekostiging van de peuteropvang voor uw kind zijn er twee mogelijkheden:

1.       U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag

2.       U komt in aanmerking voor een door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gesubsidieerde peuterplaats              

 

1. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

·         U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;

·         Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);

·         U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;

·         U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;

·         U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.  Zie: www.toeslagen.nl

U ontvangt als ouders maandelijks de volledige nota van de Peuteropvang en krijgt daarvan een (groot) deel terug via de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te vragen gaat u naar www.toeslagen.nl. U kunt inloggen met uw DigiD code waarna u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Het maakt niet uit of vader of moeder de kinderopvangtoeslag aanvraagt.

We adviseren we u wel deze zo snel mogelijk aan te vragen (binnen uiterlijk 3 maanden) nadat uw kind is geplaatst op de peuteropvang.

Het bruto uurtarief bedraagt € 8,46 per uur t/m dec 2021. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Kijkt u dan op (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen).

2.  U komt in aanmerking voor een door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gesubsidieerde peuterplaats

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidieplaats.

De kosten voor deze kinderen worden deels door de gemeente betaald.  De ouders betalen een inkomens afhankelijke bijdrage.

De tarieven zoals vermeld in onderstaande tabel, worden dan maandelijks bij u in rekening gebracht.

Inkomenscategorieën:                                           per maand

1. jaarinkomen: minder dan € 19.890                 €    7,92

2. jaarinkomen: € 19.891 – € 30.581                   €     9,84

3. jaarinkomen: € 30.582 – € 42.082                   €   20,88

4. jaarinkomen: € 42.083 – € 57.238                   €   32,64

5. jaarinkomen: € 57.239 – € 82.276                   €   56,64

6. jaarinkomen: € 82.277 – € 114.011                 €   96,48

6. jaarinkomen: € 114.012 en hoger                    € 129,84

 

We maken u erop attent dat we pas de kosten van een subsidieplaats in rekening kunnen brengen, vanaf de eerste maand volgend op ontvangst van het volledig ingevulde en door u ondertekende aanmeldformulier inclusief inkomensverklaring.

Administratie

De administratie van onze peuteropvang voeren we in eigen beheer uit. Hiervoor maken we gebruik van een softwareprogramma.

De kosten van de ouderbijdrage worden over 10 facturatiemaanden verdeeld. In de maanden juli en augustus vindt geen facturatie plaats.

Plaatsing en uitstroom

Uw kind wordt geplaatst per 1e of 15e van de maand. Uitstromen kan per 16e of 30/31e van de maand.  De ouderbijdrage is verschuldigd tot aan de vierde verjaardag van uw kind, tenzij 1 maand van te voren een afwijkende datum wordt opgegeven.  Mocht uw kind niet meteen  nadat het 4 jaar geworden is, op de basis-school geplaatst kunnen worden, dan kan het  in sommige gevallen langer op de peuteropvang blijven.

In dat geval is ook langer ouderbijdrage verschuldigd.  Indien uw kind na de zomervakantie de peuteropvang niet meer zal bezoeken, dient er uiterlijk voor 1 juni te worden opgezegd.