Beleid en verantwoording

Pedagogisch Beleid

In de omgang met en de begeleiding van het kind moet onze doelstelling vorm krijgen. In een christelijke leefsfeer worden de peuters gestimuleerd om spelend bezig te zijn. Door hun spel ontwikkelen peuters zich op het gebied van:

1. de zintuigen

2. de motoriek

3. het sociaal – emotioneel aspect

4. het taal – denken

Op de peuteropvang vindt dit alles plaats onder deskundige begeleiding.

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen spelen en zich te ontwikkelen is dat de peuter zich veilig en geborgen voelt op de peuteropvang. Daarom:

• Werken we indien mogelijk met vaste leidsters, dat geeft de kinderen vertrouwen;

• Werken we zoveel mogelijk volgens een vaste regelmaat;

• Schenken we ruime aandacht aan verzorgingsaspecten, zoals bijvoorbeeld de toiletgang en het handen wassen;

• Leren we de peuters rekening te houden met elkaars spel.

 
 
Toezicht en handhaving
 
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stelt de verordeningen op, waarin staat aan welke (kwaliteits)eisen de peutergroepen moet voldoen. Jaarlijks vindt de controle plaats door de GGD. Deze beoordeelt in opdracht van de gemeente of de peutergroepen voldoen aan de eisen die diverse instanties stellen.